My lidé jsme od přírody hádaví tvorové. Pokud jsme o nÄ›Äem pevnÄ› pÅ™esvÄ›dÄeni, pak jsme ochotni svůj názor bránit stůj co stůj, logickým argumentům navzdory. To je ostatnÄ› také jeden z důvodů, proÄ jsou vyjednávání prakticky na kterékoliv úrovni tak obtížná – jen málokdo je ochoten ke kompromisu nebo uznat, že nemá pravdu.

 

lidé se Äasto hádají

 

Tento trend ovÅ¡em neexistuje pouze na úrovni jednotlivce, ale také spoleÄnosti, kde je dokonce jeÅ¡tÄ› silnÄ›jší. Lidé mají davovou mentalitu, podobnÄ› jako vÅ¡echny ostatní sociální druhy. Ta nám v podstatÄ› pÅ™ikazuje, abychom „šli s davem“, a mÄ›li stejný názor. Tím máme nejen pocit, že nÄ›kam patříme, ale také se v davu cítíme silnÄ›jší.

 

Je vÅ¡ak dobré se podívat na to, co naÅ¡i spoleÄnost rozdÄ›luje v souÄasnosti, a zda je to skuteÄnÄ› nÄ›co, o co se stojí hádat. V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů se totiž ukáže, že ona situace nebo problém není ani zdaleka tak dramatický Äi důležitý, jak by se mohlo na první pohled zdát, případnÄ› na jeho rozÅ™eÅ¡ení nemá nás názor žádný vliv.

 

politika nás mnohdy rozděluje

 

Zdaleka nejlepším příkladem je zde politika. Ta rozdÄ›luje spoleÄnost velmi Äasto, a to nejen v nás, ale i v zahraniÄí – staÄí se jen podívat do USA, kde mají krátce pÅ™ed prezidentskými volbami. A je mimo jiné také příkladem toho, že rozhodnÄ› není potÅ™eba, abychom se kvůli ní hádali. Tím totiž nikoho nepÅ™esvÄ›dÄíme, aby volil jinak, než chce.

 

Problém je, že politici toho využívají – Äím radikálnÄ›jší jejich voliÄi budou, tím je pravdÄ›podobnÄ›jší, že půjdou k volbám. A Äím více jich pÅ™ijde k volbám, tím pravdÄ›podobnÄ›jší je také vítÄ›zství. I proto se nás Äasto snaží rozhádat. Můžeme to vidÄ›t i v projevech, kdy Äasto osoÄují druhou skupinu a vytváří situaci „my proti nim“, i když tomu tak ve skuteÄnosti vůbec není.

 

Proto bychom tomu nemÄ›li podléhat. Ano, volby jsou důležité, avÅ¡ak svůj názor bychom mÄ›li vyjádÅ™it vhozením volebního lístku do urny – to je jediné místo, kde skuteÄnÄ› můžeme nÄ›co zmÄ›nit.